Posted in մայրենի, Uncategorized

Անմար սեր

Քեզ չըսիրե՞լ,
Գեհեն կորել
Ու կըրակով հոգին փորել։

― Քեզի սիրել՝
Դըրախտ երթալ
Ու վարդերով քընանալ։

Advertisements
Posted in Uncategorized

My family

I have a big family: There are seven members in my family:My Mom,Dad,Brother,Sister,Grandmother,Me and my turtle:My Mom is a house keeper she locks after  my sister,brother and me:My dad works at a shop in Dubai he goes to Work for too weeks and comes beck to stay four one month:My brother goes to school hes 3rd grade and my sister  goes to kindergarten:My grandmother stays at home and makes food for us:I go to school and i am grade 6:My turtle stays at home and runs around,eats and plays:I love my family very much:  ❤💕

Posted in բնագիտություն, Uncategorized

Մեխանիկական շարժում

Հետևելով շարժվող մարմիններին` կարող ենք նկատել, որ դրանք ժամանակի ընթացքում փոխում են իրենց դիրքը շրջապատի մարմինների նկատմամբ, այսինքն` կատարում են որոշակի տեղափոխություն: Մարմինների այդպիսի տեղափոխությունն անվանում են մեխանիկական շարժում։
Մեխանիկական շարժումը որոշակի ժամանակահատվածում մարմնի դիրքի փոփոխությունն է այլ մարմինների նկատմամբ։
Դիտելով մեքենայի դիրքի փոփոխությունը ծառի կամ շենքի նկատմամբ՝ ասում ենք, որ մեքենան շարժվում է այդ մարմինների նկատմամբ։ Իհարկե, շարժվում են նաև ծառերն ու շենքերը։ Դրանք մասնակցում են Երկրի օրական պտույտին և Երկրի հետ պտտվում են նաև Արեգակի շուրջը։

Այն գիծը, որով շարժվում է մարմինը, կոչվում է շարժման հետագիծ։
Որոշ դեպքերում հետագիծը կարող է տեսանելի լինել, ինչպես օրինակ կավիճի հետքը գրատախտակին, այլ դեպքերում՝ ոչ, ինչպես օրինակ թռչող միջատինը:
Ըստ հետագծի ձևի՝ շարժումները կարող են լինել ուղղագիծ կամ կորագիծ:
dvigenie-iloveimg-cropped.gif
Օրինակ
Կոր գծով են շարժվում կարուսելի նստարանը, ժամացույցի սլաքի ծայրը, Երկրի արհեստական արբանյակը, իսկ ուղիղ գծով՝ վերելակի խցիկը, ցած ընկնող քարը և այլն։
Շարժման արագություն
Մարմինները կարող են շարժվել հավասարաչափ կամ անհավասարաչափ։

Հավասարաչափ շարժման ժամանակ մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակահատվածներում անցնում է հավասար ճանապարհահատվածներ։

Հավասարաչափ շարժում է կատարում օրինակ, նկարում պատկերված կաթոցիկը: Այդպիսի շարժում կարող են կատարել ինքնաթիռը, ավտոմեքենան, մարդը, գնացքը և այլն: Նրանց շարժումները միմյանցից տարբերվում են քանակապես. ավելի արագ են կամ դանդաղ: Մարմինների շարժումը քանակապես բնութագրող մեծությունը կոչվում է արագություն:
im23 (1).gif
Այսպիսի շարժման ժամանակ արագությունը անփոփոխ է և ցույց է տալիս միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը:
Արագությունը հավասար է մարմնի անցած S ճանապարհի և ծախսած t ժամանակամիջոցի հարաբերությանը:
V=St
Բնության մեջ և տեխնիկայում տեղի ունեցող շարժումների մեծ մասն անհավասարաչափ է:
im20.gif

Անհավասարաչափ կոչվում է այն շարժումը, որի դեպքում հավասար ժամանակահատվածներում մարմինը անցնում է անհավասար ճանապարհներ:
Անհավասարաչափ շարժումը բնութագրվում է միջին արագությամբ:
Միջին արագությունը գտնելու համար անհրաժեշտ է մարմնի անցած ամբողջ ճանապարհը բաժանել ծախսված ամբողջ ժամանակի վրա:
Vմիջ.=Sլր.tլր.
Այս բանաձևում V–ն միջին արագությունն է, S-ը մարմնի անցած լրիվ ճանապարհն է, t-ն՝ այդ ճանապարհի վրա ծախսած ժամանակը։
Ավտոմեքենայում տեղադրված արագաչափը ցույց է տալիս մեքենայի արագությունը շարժման տվյալ պահին։ Այն կարող է մեծ կամ փոքր լինել մեքենայի միջին արագությունից, որոշ պահերին էլ՝ հավասար լինել միջին արագությանը։ Մարմնի արագությունը հավասար է զրոյի, եթե մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում:
Արագությունը չափվում է մ/վսմ/վ, կմ/ժ և այլ միավորներով։
Եթե հայտնի է շարժման արագությունը, ապա կարելի է որոշել, թե ինչ ճանապարհ կանցնի մարմինը ցանկացած t ժամանակում S=Vt բանաձևով:
Արագությունը չափող սարքը կոչվում է արագաչափ:
179_2.jpg
Բնության մեջ մարմինները կարող են շարժվել տարբեր արագություններով:

Օրինակ
Արբանյակը Երկրի շուրջը պտտվում է մոտավորապես 8 կմ/վ արագությամբ, այսինքն` 1 վ-ում անցնում է 8 կմ ճանապարհ:

Մարդը հանգիստ քայլելիս շարժվում է միջինում 4,7 կմ/ժ արագությամբ:

Ցամաքային կենդանիներից ամենամեծ արագությունն ունի վագրակատուն, որը կարճ տարածության վրա զարգացնում է մինչև 100 կմ/ժ արագություն: Դանդաղաշարժ կենդանիներից են կրիան, խխունջը, որոնք շարժվում են համապատասխանաբար 5 սմ/վ և 1,4 մմ/վ արագություններով:

Բնության մեջ ամենամեծ արագությամբ տարածվում է լույսը, որի արագությունը 300000 կմ/վ է, այսինքն` 1 վ-ում անցնում է 300000 կմ:

 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

1.Ինչ է մեխանիկական շարժումը;

Մեխանիկական շարժումը որոշակի ժամանակահատվածում մարմնի դիրքի փոփոխությունն է այլ մարմինների նկատմամբ։

2.Ինչ է արագությունը: Ինչպես այն հաշվել:

Կոր գծով են շարժվում կարուսելի նստարանը, ժամացույցի սլաքի ծայրը, Երկրի արհեստական արբանյակը, իսկ ուղիղ գծով՝ վերելակի խցիկը, ցած ընկնող քարը և այլն։

3.Որն է հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժումը

Մարմինները կարող են շարժվել հավասարաչափ կամ անհավասարաչափ։

Հավասարաչափ շարժման ժամանակ մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակահատվածներում անցնում է հավասար ճանապարհահատվածներ։

Posted in թարգմանություն, Uncategorized

THE KID AND THE WOLF,Երեխան և գայլը

English
THE KID AND THE WOLF

A young Kid had been left by the herdsman on the thatched roof of a sheep shelter to keep him out of harm’s way. The Kid was browsing near the edge of the roof, when he spied a Wolf and began to jeer at him, making faces and abusing him to his heart’s content.

“I hear you,” said the Wolf, “and I haven’t the least grudge against you for what you say or do. When you are up there it is the roof that’s talking, not you.”

Do not say anything at any time that you would not say at all times.

Հայերեն

Մի երիտասարդ Կիդ էր մնացել հովվի կողմից ոչխարների ապաստանի տանիքի վրա, որպեսզի նրան վնաս չհասցնեն: Փոքրիկը տանիքի եզրին էր նայում, երբ նա տեսավ մի գայլ և սկսում էր վրեժ լուծել, դեմքեր դնելով և չարաշահել նրան իր սրտի բովանդակության մեջ:

«Ես քեզ եմ լսում եմ, – ասում է Գայլը, – և ես ձեզ ամենից գռեհիկ չեմ համարում այն, ինչ ասում եք կամ անում եք: Երբ դուք այնտեղ եք, դա տանիք է, որը խոսում է, ոչ թե դուք »:

Մի ժամանակ ոչինչ չասեք, որ ամեն անգամ չեք ասի:

 

 

Posted in թարգմանություն, Uncategorized

THE YOUNG CRAB AND HIS MOTHER,Երիտասարդ խեցգետինը և նրա մայրիկը։

English
THE YOUNG CRAB AND HIS MOTHER

“Why in the world do you walk sideways like that?” said a Mother Crab to her son. “You should always walk straight forward with your toes turned out.”

“Show me how to walk, mother dear,” answered the little Crab obediently, “I want to learn.”

So old Little Crab tried and tried to walk straight forward. But she could walk sideways only, like her son. And when she wanted to turn her toes out she tripped and fell on her nose.

Do not tell others how to act unless you can set a good example.

Հայերեն

-Ինչու ես դու աշկարհում քայլում կողքանց-Ասաց մայրիկը Նրա տղուն-Դու միշտ պետք է քայլել առաջ, քո վոտերը քո դիմաց դնելով։

-Ցույց տուր մայրիկ ինչպես քայլեմ,-Պատասխանեց Հնազանդորեն Պոքրիկ Խեցգետինը-Ես ուզում եմ սովորել։

և  Ծեր  խեցգետինը փորձեց ու փորձեց Քայլել ուղիղ։Բայց նա մենակ կարողանում եր քայլել կողքանց,Նրա տղու նման։և երբ նա փորձեց նրա վոտքերը ուղիղ պահել նա ընգավ քթի վրա։

ՈՒրիշին մի ասեք ինչ անել մինչև դու ցույց չտաս։

 

Posted in մայրենի

Սովորողների պատիժ, դրանց ձևերն ու ազդեցությունը

Եթե ես լինեի դասատու ես կունենայի թուփ վորի մեջ խաղալիքներ հեռախոս կա ու երեխեքին կասեմ որ իսկական  հեռախոս կա մեջը։Կասեմ եթե նրանք խելոք մնան մինչև ամսվա վերջ նրանց կատամ հեռախոսը։Իսկ եթե մի օր խելոք չպահի ու հետո սկսել խելոք պաել նրան մի ամիս չեմ տալու նոր հեռախոսը հետո ամռան զկիզբը կտամ։ Ես միհատիկ թղթիկ եմ դնելու սենյակի պատին ու գնահատական եմ դնելու նրանց վարգերից։Տարվա վեռջ կտամ  թղթիկը ու կտեսնենք նրանք լավ վարգ ունեն թե ոչ ։Եթե հանկարծ խելոք պահեցին կասեմ որ տուփի մեջ չի մնացել հեռախոս ու որ ինձ մյուս շաբաթ հիշացնի վոր տամ ։Եթե նորից մյուս շաբաթ ասեն որ տամ նրանց սուտը կտամ ու կասեմ որ մյուս ամիս իսկական կտամ եթե խելոք մնա։Արցյունք նրանք տարվա վերջ կլինեն ավելի խելոք։

Posted in ատամների խնամք, Uncategorized

Ատամների խնամք

Ատամները խնամքը շատ կարևոր է առողճության համար: Ատամաները պետք է ամեն օր մաքրել: Օրը երկու անգամ,-առավոտյան նախաճաշելուց հետո, քնելուց առաջ:  Ատամները մաքրում ենք խոզանակով և մածուկով: Ատամի խոզանակը անձնական հիգենայի իր է: Ատամը մաքրելուց ատամի մածուկը վերցնում ենք լոբու հատիկի չափ: Մաքրում ենք վերևից ներքև, որպեսզի ուտելիքի մնացորդները չմտնեն լինդի մեջ:

Posted in մայրենի, Uncategorized

Հայն ու Չինացին

2001 թվականին չինացիները  եկել էին որ գրավեն Հյաստանը։Հյաստանցիները իմացան ու սկսեցին խանութները պակել երբ չինացի է գալիս։Մի անգամ մի չինացի հայ ընկեր ուներ և նա ուզում եր հայ դառնալ նա մի անգամ գնաց խանութ ընկերոջ հետ նրան ասեցին որ դուրս ելնի բայց տեսան վոր նա հայի հետ ընկեր է և ներս թողեց:Երբ ներս գնաց ընկերացավ բոլորի հետ։Մյուս օրը գնաց սաղ չինացիներին ասաց վոր հայաստանում վատ օթ կա և եթէ նորից շնչեն կմահանան ,չինացիները երբ  այդ լսեցին միանգամից փախան ու չինացին վոր օգնեց հայերին մնաց ու հայ դառձավ։

Posted in մայրենի, Uncategorized

Վիլյամ Սարոյան Քո կյանքի ժամերը Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

1.Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ տողերը՝ Ամենուրեք փնտրիր բարի՛ն ու հենց հայտնաբերես, հանի՛ր լույս աշխարհ իր թաքստոցից:

Միշտ լինել ուրախ և երփեք չտխրել։

2.Ինչո՞ւ է հեղինակը կարծում, որ արտաքին տեսքը կարող է խաբուսիկ լինել. Մի՛ խաբվիր արտաքին տպավորությամբ:

  Որ մարդ  սիրուն և խելացի երևում ,բայց ինքը իսկականում վատն է։

3.Փորձի՛ր այս միտքն այլ բառերով  արտահայտել՝ Ոչ մեկին մի՛ ենթարկվիր, բայց և ոչ մեկին էլ քեզ մի՛ ենթարկիր:

Ոչ մեկին չիշխես և ոչ մեկին չթողես քեզ իշխեն։

4.Ի՞նչ ես հասկանում կյանքի ժամեր ասելով:

Լավ Ժամերը։

5.Հատվածից դո՛ւրս գրիր քեզ համար ամենաօգտակար միտքը:

Մի՛ ամաչիր բարի ու քնքուշ լինել։

Posted in English, Uncategorized

Abut me

My name is Sella I am 11 years old: My birthday is on April 20 :I go to English and karate classes : My hobby is playing the Guitar: I have six members in my female Me, my brother Bedros ,my sister Mila , my mom and my dad and my pet turtle: Here name is Clumsy, because when I first got him he always fell down: I got my turtle at my 11-nt birthday as a gift from my parents’: Some times my grandma comes and visit’s: