Posted in մայրենի, Uncategorized

Կախարդական ձկնիկը թարգմանություն

Հայերեն

Ամեն օր Ռոբերտի պապը ձկնորսություն էր գնում: Մեկը օր
Ռոբերտը խնդրեց նաև գնալ:
– Դե, ես ուզում եմ բռնել կախարդական ձուկը: Առաջին մարդը ով առաջինը
այն ուտի, աշխարհում ամենախելացի մարդը:
Կարող ես ինձ օգնել?’
– Այո, – ասաց Ռոբերտը, և նրանք ձկնորսություն գնացին:
Նախ, նրանք բռնել են մանուշակագույն դեղին կետերով ձուկ: «Վա՜յ! Արդյոք այդ
ձուկն է », – հարցրեց Ռոբերտը:
– Ոչ, – ասաց պապը:
Այնուհետև նրանք բռնեցին կապույտ ձկան կարմիր շերտերով: «Արդյոք այդ կախարդական ձուկն է»
Ռոբերտ հարցրեց․
– Ոչ, – ասաց պապը:
Հանկարծ նրանք բռնեցին վարդագույն և կանաչով մեծ, գեղեցիկ արծաթյա ձուկ
ադամանդներով: Ռոբերտի պապը թռավ ուրախության համար: Դա կախարդական ձուկ էր: Նրանք սկսեցին եփել ձուկը, և նրա պապը գնաց ավելի շատ փայտ հավաքելու: Նա
խնդրեց Ռոբերտին դիտել ձուկը, բայց ոչ թե այն ուտել: Ռոբերտը դիտում է
ձուկ շատ խնամքով: Նա պոչում մի փոքր պղպջակ տեսավ: Նա անդրադարձավ նրան
մատը: Pop! Փուչիկը պայթեց: Ձուկը շատ տաք էր ու այրեց իր մատը:
Ouch! Նա իր մատը դրեց իր բերանում:
Երբ պապը վերադարձավ, տեսավ, որ մի բան այլ էր: ‘Արդյոք
դու դիպչում այս ձկանը», – հարցրեց իր պապը:
– Այո, ներողություն եմ խնդրում, – ասաց Ռոբերտը:
Նրա պապը երջանիկ վախեց և տվեց Ռոբերտին մեծ գռեհիկ: ‘Կախարդական
ձուկը ընտրեց քեզ: Դուք աշխարհի ամենախելացի տղան ես, և ես աշխարումամենահպարտ
պապն եմ!

English

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One
day, Robert asked to go too.
‘Well, I want to catch the magic fish. The first person
to eat it will become the cleverest person in the world.
Can you help me?’
‘Yes!’ said Robert, and they went fishing.
First, they caught a yellow fish with purple spots. ‘Wow! Is that the magic
fish?’ asked Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Then they caught a blue fish with red stripes. ‘Is that the magic fish?’ asked
Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Suddenly, they caught a big, beautiful silver fish with pink and green
diamonds. Robert’s grandfather jumped for joy. It was the magic fish! They
started to cook the fish, and his grandfather went to get some more wood. He
asked Robert to watch the fish, but not to eat any of it. Robert watched the
fish very carefully. He saw a tiny bubble on its tail. He touched it with his
finger. Pop! The bubble burst. The fish was very hot and burnt his finger.
Ouch! He put his finger in his mouth.
When his grandfather came back, he saw that something was different. ‘Did
you touch the fish?’ asked his grandfather.
‘Yes, I’m sorry,’ said Robert.
His grandfather sighed a happy sigh and gave Robert a big hug. ‘The magic
fish chose you. You are the cleverest boy in the world, and I am the proudest
grandfather ever!’

Advertisements

Author:

Ես միշտ ուրախ եմ մենակ տխրում եմ եթե վատ բառեր ասեք ինձ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s